In Capçanes, the village where I live, a great diversity of dry stone elements is concentrated in a very small space. It is an area formerly cultivated by the poorest farmers and laborers, who worked the less productive lands. We can see walls, huts, shelters, corrals, small closets, hives, land divisions with windows and a lime kiln. 

Serra de Llaberia consortium asked four photographers from the village to capture the houses of dry stone.
I focused on capturing everything that changes year after year around the huts: the vegetation. 


.

A Capçanes, el poble on visc, es concentra una gran diversitat d'elements de pedra seca en un espai força reduït.
Es tracta d'una zona conreada antigament per els agricultors i jornalers més pobres, que treballaven els terrenys menys productius. Podem observar murs, barraques, refugis, corrals, petits armaris, ruscs, divisions de terres amb vedrunes i un forn de calç.

Des de el consorci de la Serra de Llaberia, se'ns va demanar a quatre fotògrafes del poble que captéssim les cases de pedra seca. La meva manera de fotografiar-les es va centrar en captar tot allò que va canviant any rere any al voltat de les construccions de pedra: la vegetació.